Concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct învățământ

Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”

ANUNȚĂ!

Concurs pentru ocuparea funcției de director adjunct învățământ – patru (4) unități

Condiţii de participare la concurs:

          La funcția de director adjunct învățământ al instituției poate candida persoana care întrunește cumulativ următoarele condiții:

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. are studii superioare universitare;
 3. are o vechime în activitate didactică de cel puţin doi ani;
 4. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65 ani;
 5. cunoaște limba română;
 6. este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;
 7. nu are antecedente penale;
 8. nu a fost concediat(ă) în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit. g)-r) și art. 301 alin. (1) lit. a)-b) din Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003 sau destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
 9. nu are interdicție de a ocupa funcții de conducere.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct învățământdepun personal sau prin reprezentant în anticamera instituției, biroul 201, prin poştă sau prin e-mail: [email protected],  în termen  de  30  zile  calendaristice  din  ziua  publicării  anunţului, dosarul de concurs, care cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1;
 2. copia actului de identitate;
 3. copia/copiile actului/actelor de studii;
 4. copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;
 5. curriculum vitae perfectat după modelul Europass, al cărui model este specificat în anexa nr.2 (în original);
 6. certificatul medical care  atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical,  fizic (eliberat de medicul de familie)  şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;
 7. cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;
 8. proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani în plic sigilat sau declarația pe proprie răspundere privind prezentarea proiectului planului cu cinci zile înainte de data interviului. Pentru concursurile anunțate în ultimul trimestru al anului, proiectul planului va cuprinde perioada de 5 ani începând cu 1 ianuarie a următorului an.

 Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante,  inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în  cadrul concursurilor locale/naţionale/internaţionale,  publicaţiile  didactice  şi  ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

În cazul în care  dosarul de  concurs  se  depune personal sau prin reprezentant,  actele  necesare  pot fi autentificate de notar, certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane  a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru  a verifica veridicitatea lor.

Dacă  actele  de  participare  la  concurs  se  prezintă  în copii,  fără  a  fi însoţite  de  originale,  acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate  „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane  a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii.

Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate  în ziua desfăşurării concursului.

În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format  PDF  sau  JPG.  În  acest  caz,  în  ziua  desfăşurării  concursului,  sub  sancţiunea  neadmiterii  la concurs,  candidatul trebuie  să prezinte  originalul dosarului de  concurs. 

În caz de neprezentare a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere, fapt ce se consemnează în cererea de participare la concurs. În acest caz, candidatul are obligația să prezinte cazierul judiciar în original în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii ordinului de numire.

În  cazul  depunerii  dosarului  de  către  candidat  personal sau prin reprezentant, cererea  de  participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie,  sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.

Actele vor fi depuse în anticamera Instituției Publice Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” pe adresa: Chișinău, str. București, 64, biroul 201.

Data-limită de depunere a actelor – 02 mai 2023, ora 1600. Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Bulgaru Lucia, telefon de contact: (022) 22-34-60; adresa electronică: [email protected].

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Comentariile sunt închise.