Forumul internațional „Uniți pentru Democrație și Libertate – susținem Ucraina

💭Pe data de 4 mai 2023, Instituția Publică Liceul Teoretic ,,Gheorghe Asachi” a desfășurat Forumul internațional în limba engleză, în parteneriat cu organizația neguvernamentală „Valori Europe Fără Frontiere” și Oficiul de Informare al Uniunii Europene din Wroclaw, Polonia și cu Școala Tehnică nr. 15 “Marie Sklodowska-Curie” din Wroclaw.

👉Forumul a reprezentat etapa finală a proiectului educațional, destinat elevilor din ciclul liceal, elaborat cu scopul promovării principiilor democratice și a valorilor europene în rândul tinerilor din Republica Moldova. Modulele tematice au fost asigurate de Oficiul de Informare al UE din Polonia prin intermediul reprezentanței regionale a Parlamentului European și a Comisiei Europene la Wroclaw, iar elevii de la Liceul “Gheorghe Asachi” au participat la orele de curs în regim online, pe parcursul semestrului II al anului de studii.

💫Forumul a fost destinat prezentării lucrărilor participanților la proiect, care în urma cunoștințelor dobândite, au scris articole informative sau interviuri pe teme de actualitate, legate de dezinformare și propagandă în legătură cu războiul din Ucraina, drepturile fundamentale ale omului la autodeterminare, libertate și viață. Urmând ca lucrările elevilor să fie publicate într-o revistă online.

💢La eveniment au participat: Excelența Sa, Domnul Graham Paul, Ambasadorul Republicii Franceze, Doamna Monika Cholewinska, Primul Secretar al Ambasadei Poloniei, Domnul Christian Burstall, ofițer politic al Ambasadei Statelor Unite ale Americii și Domnul Anton Lungu, șeful Secției Cooperare Economică și Sectorială cu UE din cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. Elevii s-au bucurat de oportunitatea de a purta un dialog cu înalții oaspeți și a reflecta asupra lucrărilor scrise, urmând să le editeze pentru publicare.

Directoarea instituției, Natalia Bulat, a menționat că evenimentul este o dovadă a valorilor europene care nu numai ne unesc, dar și consolidează sisteme de educație și formare mai reziliente și mai favorabile pentru incluziune în spațiul european.

Coordonatoarea proiectului, Daniela Bodrug a reliefat că asemenea activități au un rol important în conștientizarea tinerilor asupra rolului principiilor democratice și al valorilor europene în menținerea păcii, securității și prosperării Comunității Europene – agresiunea Federației Ruse în Ucraina ne demonstrează nu doar cât de importante sunt aceste valori, ci cât de mult contează și unitatea statelor europene, în numele valorilor în care credem, atât pe timp de pace, cât și pe timp de criză de orice origine sau de război. Proiectul urmărește informarea și implicarea tinerilor din Republica Moldova în activități intelectuale și aplicative legate de teme specifice comunității europene.

International Forum” United for Democracy and Liberty – stand with Ukraine”

On May 4, 2023, Public Institution Theoretical Lyceum” Gheorghe Asachi”, was held the International Forum in English language, in collaboration with the non-governmental organization „European Values ​​Without Borders”, and the European Union Information Point in Wroclaw, Poland.

The forum represented the final stage of an informative and educational course intended for high school students to promote democratic principles and European values ​​among young people from the Republic of Moldova. The thematic modules were provided by the EU Information Point in Poland through the regional representations of the European Parliament and the European Commission in Wroclaw. The students from „Gheorghe Asachi” High School together with the students from „Marie Sklodowska-Curie” no. 15 Technical School from Wroclaw participated in the online classes during the second semester of the academic year.

The forum was intended to present the works of the project participants, who, following the acquired knowledge, wrote author articles, informative articles or interviews on topical issues related to disinformation and propaganda in connection with the war in Ukraine, fundamental human rights to self-determination, freedom and life. The final aim of the project is to publish the students’ works in an online magazine.

The director of institution, Natalia Bulat emphasized that the event is an evidence of European Values that join us and consolidate educational systems, engaging us in strong formation, more favorable for an inclusion in the European area.

The guests of the event were His Excellency Mr. Graham Paul, Ambassador of the French Republic, Mrs. Monika Cholewinska, First Secretary of the Embassy of Poland, Mr. Christian Burstall, political officer of the Embassy of the United States of America and Mr. Anton Lungu, head of the Economic and Sectoral Cooperation Section with the EU of the Ministry of Foreign Affairs and European Integration from the Republic of Moldova. The students enjoyed the opportunity to engage in a dialogue with the distinguished guests and to reflect on the written works to edit them for publication.

The project manager, Daniela Bodrug underlined the idea that such activities play an important role in raising young people’s awareness of the role of democratic principles and European values ​​in maintaining the peace, security and prosperity of the European Community – the aggression of the Russian Federation in Ukraine shows us not only how important these values ​​are, but also how much the unity of European states matters in the name of the values ​​we believe in, both in times of peace and in times of crisis of any origin or war. The project aims to inform and involve young people from the Republic of Moldova in intellectual and applied activities related to topics specific to the European community and democratic principles,”

Public Institution Theoretical Lyceum ,,Gheorghe Asachi”

Comentariile sunt închise.