Cuvînt-înainte
BORIS VOLOSATÎI, doctor în pedagogie,
director al Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi"

Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi" este o instituţie unică, în felul său, în istoria pedagogiei moderne şi contemporane a Republicii Moldova. Este cea mai mare instituţie şcolară francofonă în această regiune marcată de prezenţa a două civilizaţii aflate într-o neîntreruptă competiţie. Nu este deci o întîmplare că aceasta a fost prima şi rămîne să fie cea mai numeroasă filieră bilingvă în învăţămîntul preuniversitar al Moldovei şi nu numai. Experienţa istorică, demersul educaţional, rezultatele discipolilor demonstrează că această instituţie de învăţămînt rămîne un promotor a tot ce e nou în procesul educaţional, dezvoltînd o cultură care îi este proprie.
Cu rădăcini culturale adînci, în perioada sovietică şcoala nr.1 rămîne a fi una dintre puţinile şcoli pur româneşti (moldoveneşti). În prezent ea face parte în mod intrinsec din societatea noastră cu care întreţine multiple legături de filiaţie: Proiectul Claselor Bilingve, acorduri de colaborare şi parteneriat, corespondenţă, ACES, Şcoala Asociată UNESCO, etc.

Liceul Teoretic „Gheorge Asachi" îşi are reşedinţa pe str. Bucureşti, 64, iar intrarea din str. 31 August 1989, una din laturile acestui istoric patrulater al educaţiei fiind şi str.Puşkin. Parte a corpului şi a sufletului acestei instituţii este Biserica „Sfînta Teodora de la Sihla", cea care ne înalţă privirile, dar şi gîndirea spre divinitate şi absolut.
Insituţia noastră cu bust crescut din piatra primei şcoli din Moldova este purtător al primului drapel (şi unicul) al instituţiilor preuniversitare înregistrat la Comisia de Stat pentru heraldică cu toată istoria sa seculară descrisă în blazonul plasat pe centrul acestui inedit drapel, avînd şi propriu său imn.

Relevantă în ansamblul principiilor pe care le urmează este evoluţia spectaculoasă de la respingerea opţiunii de uniformă şcolară - un iminent pericol de uniformizare a gîndirii – la dorinţa de a crea o vestimentaţie de prestijiu a unei instituţii ce poartă numele deschizătorului de drumuri - Gheorghe Asachi.

Modernizarea liceului are un caracter dinamic şi integral, vizînd toate componentele acestui complex şcolar antrenînd practici şcolare inedite. Astfel, programul de dezvoltare a unităţii şcolare îi atribuie Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi" un statut de şcoală inovativă. Aici se asigură educaţia în spiritul valorilor culturii democratice europene. Tehnologia procesului educaţional integrează organic tipurile de educaţie şi factorii acesteia, fiind orientată spre caracteristicile societăţii de mîine.

Această organizaţie şcolară este capabilă să asigure o asistenţă ştiinţifico-metodică, drept dovadă servind activitatea sa în calitate de şcoală-pilot în cadrul proiectului Catedrei Managementul educaţional, UPS „Ion Creangă", a Proiectului Claselor Bilingvă, pregătirea şi desfăşurarea unor seminare şi întruniri metodologice în cadrul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, DGETS.

Studiul şi investigaţia, la etapa actuală, sunt centrate pe accentuarea caracterului inovaţional al procesului educaţional, investigare şi interpretare cantitativă şi calitativă a rezultatelor şcolare, ceea ce plasează instituţia în topul celor mai eficiente unităţi şcolare, reieşind din rezultatele examenelor de BAC, de absolvire a gimnaziului, de înscriere la facultate.

În ultimii 30 de ani procentul de admitere la facultate a absolvenţilor liceului este de 99%, ceea ce permite să ne atribuim cu mîndrie şi mare responsabilitate cuvintele spuse de Ion Hadîrcă: „Dacă intelectualitatea este coloana vertebrală a naţiunii, atunci şcoala nr.1, Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi" este coloana vertebrală a acestei intelectualităţii". Iurie Roşca – absolventul acestei instituţii a numit şcoala nr.1 „forgerie de insurgenţi". Este clar că numai o şcoală cu idei progresiste, în care activează pedagogi pentru realizarea acestor idei, capabili să elaboreze şi să realizeze un complex ştiinţific didactic modern poate forma o personalitate calitativ nouă ce poate fi asigurată cu cunoştinţe trainice şi capacitatea de a dezvolta în mod independent competenţe ce nu se supun fluctuaţiei economice, crizelor politice şi nu pot fi falsificate, ele reprezintînd acea „sudură" între practica de viaţă şi ştiinţele studiate, iar cercetarea lor independentă apare ca o exercitare continuă a raţiunii elevului într-o instituţie ce se dezvoltă în baza unor proiecte strategice prin care se vrea crearea unui centru educaţional de excelenţă, cu o bază materială, care ar permite valorosului corp didactic să confirme prin faptele sale şi prin gîndire gradul în care acesta corespunde cerinţelor şi formelor timpului.