Post vacant

Postat : 16.04.2019
AVIZ CONCURS!

 

IP Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” anunță concurs

pentru ocuparea funcției de director adjunct învățământ

 


Condiţiile de bază pentru participare:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-  studii superioare universitare ;

- vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;

- la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vârsta de 65  ani;

- este apt(ă) din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

- nu are antecedente penale;

- nu a fost concediat(ă) în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(l) lit. l), m) şi n) din Codul muncii al RM.

 

 

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct învățământ depun actele personal în anticamera instituției, biroul 201, prin poştă sau prin e-mail,  în termen  de  30  zile  calendaristice  din  ziua  publicării  anunţului.

  Dosarul  de  concurs  cuprinde  următoarele acte obligatorii:

- cererea  de  participare  la  concurs;

-  copia actului de identitate;

-  copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

- copia/copiile  actului/actelor  ce  confirmă  gradul  didactic/managerial  şi/sau  titlul  ştiinţific/ştiinţifico-didactic

- copia carnetului de muncă autentificat;

-  curriculum vitae;

- certificatul medical care  atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical,  fizic  şi neuropsihic, pentru exercitarea funcţiei;

- cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

 Candidatul poate anexa şi alte documente pe care le consideră relevante,  inclusiv recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă, performanţele profesionale şi manageriale demonstrate în  cadrul concursurilor        locale/naţionale/internaţionale,  publicaţiile  didactice  şi  ştiinţifice, statutul de expert/evaluator naţional/internaţional etc.

În cererea de participare la concurs se indică şi lista actelor depuse, cu numerotarea fiecărei file.

În cazul în care  dosarul de  concurs  se  depune personal  actele  necesare  pot fi autentificate de notar, certificate „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane  a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii împreună cu documentele originale pentru  a verifica veridicitatea lor.

Dacă  actele  de  participare  la  concurs  se  prezintă  în copii,  fără  a  fi însoţite  de  originale,  acestea trebuie prezentate în ziua desfăşurării concursului. 

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă, actele necesare de a fi depuse în copie pot fi autentificate de notar, certificate  „corespunde cu originalul” de către subdiviziunea resurse umane  a unităţii în care candidatul activează sau prezentate în copii.

Dacă documentele respective se prezintă în copii, originalele (copiile autentificate) trebuie prezentate  în ziua desfăşurării concursului.

În cazul în care dosarul de concurs se depune prin e-mail, toate actele necesare se scanează în format  PDF  sau  JPG.  În  acest  caz,  în  ziua  desfăşurării  concursului,  sub  sancţiunea  neadmiterii  la concurs,  candidatul trebuie  să prezinte  originalul dosarului de  concurs. 

În  cazul  depunerii  dosarului  de  către  candidat  personal  cererea  de  participare la concurs se depune în 2 exemplare, dintre care una se restituie,  sub semnătură, persoanei care a depus dosarul.

Actele vor fi depuse în anticamera IP Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi” pe adresa: Chișinău, str. București, 64, biroul 201.

Data-limită de depunere a actelor – 15 mai 2019, ora 16.00

Persoana responsabilă de oferirea informațiilor suplimentare: Mariana Jandic, telefon de contact:(022) 22-34-60; adresa electronică: ltrfgh.asachi@gmail.com

Bibliografie concurs

Regulament de organizare